Pravidla Megatrefy

Pravidla soutěže „MEGATREFA“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „MEGATREFA” (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Churchill II, Italská 2584/69, 120 00 Praha 2, IČ: 43003575 (dále jen „organizátor“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do 35 základních kol, které se konají v období od 15.07.2023 do 30.06.2024. Každé soutěžní kolo se koná zpravidla od soboty do soboty (tj. týden), přičemž každé soutěžní kolo je zahájeno zveřejněním vybraných zápasů. Přesný harmonogram jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže je zveřejněn na www.prihraj.cz.

Organizátor je rovněž oprávněn uspořádat další mimořádné soutěžní kolo, a to v termínu, který bude zveřejněn na www.prihraj.cz. Pravidla mimořádných soutěžních kol budou shodná s pravidly pro základní kola uvedená v těchto pravidlech, nebude-li organizátorem výslovně stanoveno jinak, s tím, že výše jackpotu bude v rámci mimořádného soutěžního kola fixní a případné konání mimořádného soutěžního kola nebude mít žádný vliv na výši jackpotu v rámci základního kola, které se bude konat bezprostředně po ukončení mimořádného soutěžního kola.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala na internetových stránkách www.prihraj.cz a má aktivní účet ve smyslu podmínek pro registraci na internetových stránkách www.prihraj.cz (dále jen „soutěžící“), přičemž podmínka aktivního účtu musí být splněna po celou dobu trvání soutěže, resp. soutěžní období stanovené v těchto pravidlech. 

Účast v soutěži si může vyzkoušet také fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala na internetových stránkách www.prihraj.cz avšak nemá aktivní účet, přičemž taková osoba se může zúčastnit pouze jednoho kola v rámci období konání soutěže, nicméně její tip nebude zohledněn při určení výherců, a to v žádné z dílčích soutěží, které jsou organizovány dle těchto pravidel, a to s výjimkou případu, kdy si takový účastník do 10 dnů ode dne ukončení příslušného kola, kterého se poprvé účastnil s účtem, který nebyl aktivní, vytvoří aktivní účet; pak bude jeho výsledek z příslušného kola soutěže zohledněn ve všech dlouhodobých žebříčcích, které jsou sestavovány dle těchto pravidel. V případě nesplnění této podmínky bude výsledek takového účastníka marným uplynutím stanovené lhůty ze všech žebříčků vedených dle těchto pravidel odstraněn. Účastník, který si účast v soutěži pouze zkouší v souladu s tímto odstavcem, není považován za soutěžícího.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící se soutěže, respektive příslušného kola, zúčastní tak, že se prostřednictvím přihlašovacích údajů (zadáním zaregistrovaného e-mailu a zvoleného hesla) přihlásí do zabezpečené sekce dostupné na www.prihraj.cz a vyznačí své tipy na výsledek osmi (8) zápasů vybraných organizátorem (zpravidla se bude jednat o všechny zápasy příslušného kola FORTUNA:LIGY). Svůj tip může soutěžící vyznačit vždy od okamžiku zveřejnění vybraných zápasů, které organizátor zveřejní zpravidla po ukončení předchozího kola, tj. zpravidla v sobotu, a to do zahájení prvního z osmi (8) vybraných zápasu příslušného kola, tj. zpravidla v sobotu, přičemž v rámci tohoto období může soutěžící své tipy na výsledek rovněž také měnit. V období od okamžiku zahájení prvního z osmi (8) vybraných zápasů příslušného kola již dále není možné tipy na výsledek zápasů v rámci příslušného kola upravovat.

Pro účast v kterémkoli kole soutěže není nutná účast v kterémkoli jiném kole soutěže. Výhra v kterémkoli kole soutěže nevylučuje získání výhry v kterémkoli jiném kole soutěže. Každý soutěžící se může účastnit příslušného soutěžního kola pouze jednou, tj. není možné, aby jeden soutěžící uložil v aplikaci několik odlišných tipů.

5. VÝHERCI A VÝHRY

Výhercem příslušného soutěžního kola se stane soutěžící, který správně tipne výsledek všech osmi (8) vybraných zápasů daného soutěžního kola a zároveň splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech potřebné pro získání výhry. Výhercem příslušného soutěžního kola může být vždy pouze jeden (1) soutěžící. V případě, že základní podmínky pro získání výhry splní více soutěžících, pak se vítězem příslušného soutěžního kola stane soutěžící, který svůj správný tip na výsledek všech osmi (8) vybraných zápasů uložil do systému jako první. V případě shodnosti i tohoto parametru, bude vítěz daného soutěžního kola vylosován, a to ze všech soutěžících, kteří správně tipli výsledek všech osmi (8) vybraných zápasů a svůj tip uložili shodně jako první ve stejný čas.

Výherce příslušného soutěžního kola získá peněžní částku ve výši odpovídající aktuální výši jackpotu. Výše jackpotu je vždy minimálně 100.000 Kč, není-li v těchto pravidlech stanoveno jinak, přičemž pokud v některém soutěžním kole žádný ze soutěžících netipne správně výsledek všech osmi (8) vybraných zápasů, bude výše jackpotu pro následující soutěžní kolo navýšena o 50.000 Kč, není-li v těchto pravidlech stanoveno jinak. Navyšování jackpotu v jednotlivých soutěžních kolech bude při splnění stanovených podmínek opakováno do doby dosažení jackpotu. Pro případ, že soutěžící správně tipne výsledek všech osmi (8) zápasů, avšak nesplní ostatní podmínky stanovené v těchto pravidlech pro získání výhry, pak mu jackpot nebude vyplacen a v následujícím soutěžním kole bude původní výše jackpotu opět navýšena o 50.000 Kč.

Při spuštění soutěže, tj. dne 20.07.2021, bude mimořádně výchozí výše jackpotu stanovena odlišně od pravidel uvedených výše, a to pevnou částkou ve výši 1.000.000 Kč. Pro další období a navyšování jackpotu se již použijí standardní výše uvedená pravidla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání výhry a nárok na výhru zanikne, pak se náhradní výherce neurčuje.

V rámci jednotlivých soutěžních kol jsou soutěžícím udělovány body dle níže uvedené tabulky:

TIPPOČET BODŮ
Za každý správný tip na výsledek zápasu s přesným skóre (např. tip 1:2, výsledek 1:2)10 bodů
Za každý správný tip na vítěze/remízu a přesný brankový rozdíl (např. tip 1:2, výsledek 2:3)8 bodů
Za každý správný tip na vítěze/remízu utkání a počet gólů v zápase (např. tip 1:2, výsledek 0:3)7 bodů
Za každý správný tip na vítěze/remízu zápasu (např. tip 1:2, výsledek 0:4)5 bodů
Za každý správný tip s celkovým počtem gólů v zápasu (např. tip 1:2, výsledek 3:0)2 body

Za tip na jeden zápas může soutěžící získat pouze jedno bodové ohodnocení dle výše uvedené tabulky, a to vždy za správný tip, který je ohodnocen nejvyšším počtem bodů.

Pokud v příslušném soutěžním kole žádný soutěžící netipne správně výsledek všech devíti (9) vybraných zápasů, pak soutěžící, kteří za své tipy získají v daném soutěžním kole nejvyšší počet bodů, získávají následující výhry:

POŘADÍVÝHRA
1.–3. místobonus ve výši 500 Kč
4.–40. místobonus ve výši 250 Kč

Soutěžícím se body přidělují pouze za správný tip dle shora uvedené tabulky, přičemž maximální počet dosažených bodů za jeden zápas činí 10 bodů. V případě, že stejného nejvyššího počtu bodů dosáhne více soutěžících, pak o výherci rozhoduje počet správně uhodnutých přesných výsledků zápasů příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů a hendikep příslušného soutěžního kola (rozhoduje vyšší počet získaných zápasů s bodovou hodnotou 8), při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze utkání a počet gólů v zápase příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na celkový počet gólů v zápase příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje dřívější čas uložení příslušných tipů soutěžícího do aplikace, přičemž za okamžik uložení se považuje okamžik poslední změny.

Pokud se některý zápas příslušného soutěžního kola odloží nebo není ukončen v rámci původně stanoveného konání daného soutěžního kola (bude odehráno méně než 90 minut), pak tip soutěžícího na tento zápas nebude zohledňován. V případě, že v rámci příslušného soutěžního kola bude řádně odehráno pouze 7 z 8 zápasů, bude výše jackpotu pro takové soutěžní kolo ponížena na fixní částku 100.000 Kč; pokud bude řádně odehráno pouze 6 z 8 zápasů, bude výše jackpotu pro takové soutěžní kolo ponížena na fixní částku 20.000 Kč. Bude-li v rámci příslušného soutěžního kola řádně dokončeno 6 či méně zápasů, bude dané soutěžní kolo zrušeno a jackpot nebude rozdělován a budou vyhlášeni pouze výherci, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v daném soutěžním kole.

Výherci jednotlivých kol soutěže budou kontaktování prostřednictvím emailu nebo telefonu, který má výherce registrován u organizátora v souvislosti s jeho registrací v rámci www.prihraj.cz, a to vždy nejpozději do sedmi (7) dnů po ukončení příslušného soutěžního kola.

Vedle výherce, resp. výherců v rámci dílčích soutěžních kol, jak je popsáno výše, budou dále vyhlašováni výherci v následujících kategoriích:

(i)          Týmový žebříček příslušného kola


V rámci této kategorie bude v každém příslušném soutěžním kole sestaven žebříček 16 nejlepších soutěžících, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v daném soutěžním kole, kteří každý obdrží bod pro svůj tým do soutěžní kategorie (iv) Žebříček týmů. 

V případě, že stejného nejvyššího počtu bodů dosáhne více soutěžících, pak o výherci, který bude zařazen do tohoto žebříčku rozhoduje počet správně uhodnutých přesných výsledků zápasů příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů a hendikep příslušného soutěžního kola (rozhoduje vyšší počet získaných zápasů s bodovou hodnotou 8), při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze utkání a počet gólů v zápase příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na celkový počet gólů v zápase příslušného soutěžního kola, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje dřívější čas uložení příslušných tipů soutěžícího do aplikace, přičemž za okamžik uložení se považuje okamžik poslední změny.

(ii)         Měsíční žebříček jednotlivců

V rámci této kategorie bude po každém kalendářním měsíci sestaven žebříček 5 nejlepších soutěžících, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v rámci příslušného období konání soutěže (kalendářní měsíc), kteří obdrží výhru v podobě bonusu v následující výši:

POŘADÍVÝHRA
1. místobonus ve výši 10.000 Kč
2. místobonus ve výši 5.000 Kč
3. místobonus ve výši 3.000 Kč
4. místobonus ve výši 1.000 Kč
5. místobonus ve výši 500 Kč


V případě, že stejného nejvyššího počtu bodů dosáhne více soutěžících, pak o výherci, který bude zařazen do tohoto žebříčku rozhoduje počet správně uhodnutých přesných výsledků zápasů všech jednotlivých soutěžních kol, které jsou zařazeny do příslušného měsíčního žebříčku, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů a hendikep všech jednotlivých soutěžních kol, které jsou zařazeny do příslušného měsíčního žebříčku (rozhoduje vyšší počet získaných zápasů s bodovou hodnotou 8), při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze utkání a počet gólů v zápase všech jednotlivých soutěžních kol, které jsou zařazeny do příslušného měsíčního žebříčku, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů všech jednotlivých soutěžních kol, které jsou zařazeny do příslušného měsíčního žebříčku, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na celkový počet gólů ve všech jednotlivých soutěžních kolech, které jsou zařazeny do příslušného měsíčního žebříčku, při shodnosti i tohoto ukazatele bude o výherci, resp. výhercích rozhodnuto slosováním, do kterého budou zařazeni všichni soutěžící, kteří dosáhli shody v předchozím parametru.

Společnost FORTUNA je oprávněna zveřejňovat průběžné pořadí soutěžících v rámci měsíčního žebříčku jednotlivců, resp. stanovený počet nejlepších soutěžících v pořadí.

(iii)          Celosezónní žebříček jednotlivců

V rámci této kategorie bude po ukončení období konání soutěže sestaven žebříček 5 nejlepších soutěžících, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v rámci období konání soutěže, kteří obdrží výhru v podobě bonusu v následující výši: 

POŘADÍVÝHRA
1. místobonus ve výši 50.000 Kč
2. místobonus ve výši 30.000 Kč
3. místobonus ve výši 10.000 Kč
4. místobonus ve výši 5.000 Kč
5. místobonus ve výši 3.000 Kč


Body do celosezónního žebříčku jednotlivců lze získat jak v rámci tipování výsledků zápasů v rámci jednotlivých soutěžních kol v období konání soutěže, tak za aktivitu v rámci akce „Přihraj kámoše“, která je realizována prostřednictvím internetových stránek www.prihraj.cz. Za každého nového registrovaného uživatele internetových stránek www.prihraj.cz., kterého soutěžící (který má zřízen aktivní účet) přivedl, a který si vytvoří aktivní účet na internetových stránkách www.prihraj.cz, získá soutěžící do tohoto celosezónního žebříčku jednotlivců 10 bodů. Za přivedení se považuje situace, kdy nově registrovaný uživatel internetových stránek www.prihraj.cz při své registraci vyplní email soutěžícího, který jej přivedl. Za nově registrovaného uživatele se nepovažuje uživatel, který již v minulosti byl na internetových stránkách www.prihraj.cz registrován, došlo ke zrušení jeho registrace a následně se opětovně zaregistruje. Body za uživatele přivedené po 10.5.2023 se budou počítat do celosezónního žebříčku v nové sezóně 2023/2024.

V případě, že stejného nejvyššího počtu bodů dosáhne více soutěžících, pak o výherci, který bude zařazen do tohoto žebříčku rozhoduje počet správně uhodnutých přesných výsledků zápasů všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů a hendikep všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže (rozhoduje vyšší počet získaných zápasů s bodovou hodnotou 8), při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze utkání a počet gólů v zápase všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na celkový počet gólů ve všech jednotlivých soutěžních kolech v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele bude o výherci, resp. výhercích rozhodnuto slosováním, do kterého budou zařazeni všichni soutěžící, kteří dosáhli shody v předchozím parametru.

Společnost FORTUNA je oprávněna zveřejňovat průběžné pořadí soutěžících v rámci celosezónního žebříčku jednotlivců, resp. stanovený počet nejlepších soutěžících v pořadí.

(iv)          Žebříček týmů

V rámci týmového žebříčku příslušného kola (viz výše) sbírají soutěžící body pro tým, který v rámci registrace na www.prihraj.cz uvedli jako svůj oblíbený tým, který se účastní FORTUNA:LIGY. V rámci této kategorie bude po ukončení období konání soutěže sestaven žebříček 3 nejlepších týmů, pro než soutěžící získali v období konání soutěže nejvyšší počet bodů. 16 nejlepších soutěžících, kteří pro svůj tým, který se umístil na prvním až třetím místě v pořadí tohoto žebříčku týmů za období konání soutěže, přinesli v období konání soutěže nejvyšší počet bodů, získá následující výhru:

POŘADÍ TÝMUVÝHRA
1. místoFotbalový dres a šála (pro 16 nejlepších soutěžících)
2. místoFotbalový dres (pro 16 nejlepších soutěžících)
3. místoFotbalová šála (pro 16 nejlepších soutěžících)


V případě, že stejného nejvyššího počtu bodů dosáhne více soutěžících, pak o výherci, který bude zařazen do tohoto žebříčku rozhoduje počet správně uhodnutých přesných výsledků zápasů všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů a hendikep všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže (rozhoduje vyšší počet získaných zápasů s bodovou hodnotou 8), při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze utkání a počet gólů v zápase všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na vítěze zápasů všech jednotlivých soutěžních kol v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele rozhoduje počet správně uhodnutých tipů na celkový počet gólů ve všech jednotlivých soutěžních kolech v rámci období konání soutěže, při shodnosti i tohoto ukazatele bude o výherci, resp. výhercích rozhodnuto slosováním, do kterého budou zařazeni všichni soutěžící, kteří dosáhli shody v předchozím parametru.

Společnost FORTUNA je oprávněna zveřejňovat průběžné pořadí týmů v rámci žebříčku týmů, resp. stanovený počet nejlepších týmů v pořadí.

6. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhra v podobě jackpotu bude výherci odeslána na bankovní účet, který má výherce registrován u organizátora v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů po zveřejnění výherců příslušného soutěžního kola. V případě, že výherce nemá u organizátora registrován bankovní účet, je povinen sdělit číslo bankovního účtu nejpozději do tří (3) dnů poté, co bude kontaktován organizátorem s oznámením o výhře, při nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě nárok na výhru zaniká.

Výhry v podobě bonusů, budou výhercům poukázány na jejich hráčské konto, které mají vedeno u organizátora v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne zveřejnění výherců příslušného soutěžního kola, přičemž jiný způsob výplaty této výhry není možný. 

Ostatní věcné výhry v podobě fotbalových dresů a šál budou výhercům odeslány na adresu, kterou mají registrovanou u organizátora v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zveřejnění výherců příslušného soutěžního kola, přičemž jiný způsob předání této výhry není možný. 

Výhry jsou nepřenosné a na výhry nevzniká právní nárok.

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich odeslání výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je povinen odvést organizátor, a to v zákonem stanovené výši.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění této informace na www.prihraj.cz. Okamžikem nabytí účinnosti těchto podmínek, tj. ke dni 17.08.2020, dochází k automatickému ukončení soutěže provozované organizátorem pro názvem „Megatrefa“, která byla provozována prostřednictvím internetových stránek www.megatrefa.cz.

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Použití osobních údajů soutěžících a výherců se řídí Pravidly pro zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na www.prihraj.cz.

Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 17. srpna 2020


Fortuna
GÓL snů

Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy

Náš FOTBAL
živě

Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR

Fotbalová
střelnice

Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia

Mobilní
aplikace

Sázej s naší aplikací jako profesionál

Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně