Podmínky registrace

Podmínky registrace na internetových stránkách Prihraj.cz 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „FORTUNA“), je generálním partnerem FORTUNA:LIGY, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, jakož i dalších profesionálních i amatérských mužských fotbalových soutěží na území České republiky.

1.2     Za účelem podpory a propagace fotbalu a jiných dalších aktivit společnosti FORTUNA organizuje společnost FORTUNA projekt #PŘIHRAJ (dále jen „Projekt“ nebo „#PŘIHRAJ“), a to prostřednictvím internetových stránek prihraj.cz (dále jen „Prihraj.cz“), na kterých informuje uživatele o aktualitách a zajímavostech z fotbalového prostředí a pořádá soutěže a akce.

1.3   Internetová prezentace dostupná na Prihraj.cz se skládá ze dvou částí, a to veřejné sekce, která je dostupná pro všechny návštěvníky Prihraj.cz a dále zabezpečené sekce, která je určená pouze pro registrované návštěvníky Prihraj.cz.

1.4   Registrace do zabezpečené sekce nabízí zaregistrovaným návštěvníkům množství výhod, které spočívají zejména v možnosti účasti ve vyhlášených soutěžích, anketách či jiných obdobných akcích pořádaných společností FORTUNA prostřednictvím zabezpečené sekce Prihraj.cz. Konkrétní pravidla jednotlivých soutěží, anket či jiných akcí budou vždy zveřejněna na Prihraj.cz.

1.5  Správu Prihraj.cz zajišťuje společnost eSports.cz, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jeřabinová 836/30, PSČ 26 00, IČ: 263 40 933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14094.

1.6  Tyto podmínky registrace na internetových stránkách PRIHRAJ.CZ (dále jen „Podmínky“) upravují registraci návštěvníků a jejich práva a povinnosti.


2.       REGISTRACE

2.1     Do zabezpečené sekce Prihraj.cz se může zaregistrovat každá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právnímu jednání, je starší 18 let, a která zároveň splní další povinnosti stanovené v těchto Podmínkách (dále jen „Registrovaný návštěvník“).

2.2 Registrace do Prihraj.cz je bezplatná a není podmíněna žádným nákupem zboží či služeb. Registrace do Prihraj.cz neopravňuje Registrovaného návštěvníka k účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA, pokud se společností FORTUNA neuzavřel samostatnou smlouvu o účasti na hazardních hrách a nesplnil další podmínky stanovené platnými právními předpisy.

2.3   Registrace se provádí prostřednictvím Prihraj.cz, kde je zájemce o registraci povinen vyplnit povinné údaje, a to své jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, oblíbený fotbalový klub v České republice v rámci FORTUNA:LIGY a heslo.

2.4   Každá fyzická osoba se může zaregistrovat pouze jednou a registrace je nepřenosná. Registrovaný návštěvník je povinen uchovávat v tajnosti své přihlašovací heslo a nesdělovat ho třetím osobám.

2.5  Pro účely dokončení registrace je zájemce povinen vyplnit registrační formulář, vyjádřit souhlas se zněním těchto Podmínek, potvrdit dosažení věku 18 let a odeslat takto zadané údaje společnosti FORTUNA prostřednictvím tlačítka „Zaregistrovat“. Pro účely ověření zájemce obdrží zájemce na telefonní číslo, které uvedl v rámci registrace, textovou zprávu s ověřovacím kódem, který je zájemce povinen zadat do registračního formuláře a následně potvrdit prostřednictvím tlačítka „Dokončit registraci“. V případě zadání správného ověřovacího kódu dojde k registraci zájemce, který se stává Registrovaným návštěvníkem.

2.6   Pokud společnost FORTUNA kdykoli po dokončení registrace zjistí, že registrace byla provedena na základě neplatných, nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněna přístup Registrovaného návštěvníka zablokovat, a to až do prošetření podezření, resp. je oprávněn přístup Registrovaného návštěvníka do zabezpečené sekce bez náhrady zrušit.

2.7  V případě, že Registrovanému návštěvníkovi bude zrušen přístup do zabezpečené sekce Prihraj.cz a takovýto bývalý Registrovaný návštěvník se opět zaregistruje, má společnost FORTUNA právo takovému Registrovanému návštěvníkovi přístup do zabezpečené sekce Prihraj.cz zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

2.8    V případě, že Registrovaný návštěvník bude mít zájem na zrušení své registrace, kontaktuje za tímto účelem společnost FORTUNA na emailové adrese prihraj@prihraj.cz.

2.9 Společnost FORTUNA je v rámci Prihraj.cz oprávněna pořádat soutěže či jiné akce, které budou přístupné pouze Registrovaným návštěvníkům s aktivním účtem v rámci Prihraj.cz (dále jen „Aktivní účet“). Pro vytvoření Aktivního účtu je nutné, aby Registrovaný návštěvník po vstupu do zabezpečené sekce Prihraj.cz vyplnil také své uživatelské jméno, které má vedené u společnosti FORTUNA v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, kterou uzavřel se společností FORTUNA (dále jen „Smlouva“) a zároveň měl v rámci Prihraj.cz zaregistrováno shodné telefonní číslo a/nebo emailovou adresu, které má evidované u společnosti FORTUNA v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Pro účely vytvoření Aktivního účtu je nutné, aby zájemce o vytvoření Aktivního účtu měl u společnosti FORTUNA plně dokončenou registraci ve smyslu příslušných herních plánů, tj. nebyl v režimu tzv. „dočasného konta“. Po doplnění a ověření shora uvedených údajů ze strany společnosti FORTUNA bude Registrovanému návštěvníkovi vytvořen Aktivní účet.


3.       ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1   Osobní údaje Registrovaného návštěvníka jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na Prihraj.cz. Osobní údaje mohou být, podle svého účelu, zpracovávány buď na základě souhlasu subjektu údajů, tj. Registrovaného návštěvníka, či bez jeho souhlasu.

3.2   Společnost FORTUNA prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Společnost FORTUNA zároveň prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné a je povinna o nich zachovávat mlčenlivost, s výjimkami stanovenými v těchto Podmínkách a dále za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.3  Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo na zveřejnění jmen výherců soutěží a marketingových akcí pořádaných v rámci #PŘIHRAJ (včetně průběžného pořadí), a to za předpokladu, že si Registrovaný návštěvník nevyžádá opak.


4.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1    Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit, přičemž veškeré takové změny jsou závazné dnem jejich účinnosti, který stanoví společnost FORTUNA. Společnost FORTUNA je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit oznámení o změně těchto Podmínek a to prostřednictvím Prihraj.cz.

4.2     V případech, které nejsou popsány v těchto Podmínkách, je závazné rozhodnutí společnosti FORTUNA.

4.3  Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo Projekt kdykoliv ukončit, přičemž ukončení Projektu bude Registrovaným návštěvníkům oznámeno prostřednictvím Prihraj.cz, či jiným vhodným způsobem.

4.4  Nabytím účinnosti těchto podmínek automaticky dochází ke zrušení původního projektu Prihraj.cz, do kterého se zájemci registrovali prostřednictvím internetových stránek prihraj.cz do okamžiku nabytí účinnosti těchto Podmínek. V případě, že zájemci, kteří byli registrováni v rámci původního projektu, budou mít zájem o registraci i v rámci Projektu, který je realizován na základě těchto Podmínek, musí provést novou registraci dle pravidel stanovených v těchto Podmínkách. 

4.5     Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 09.03.2020.

Fortuna
GÓL snů

Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy

Náš FOTBAL
živě

Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR

Fotbalová
střelnice

Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia

Mobilní
aplikace

Sázej s naší aplikací jako profesionál

Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně